ksk pozadie

Výzva neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb

Cieľ výzvy

Podpora záslužnej činnosti neverejných poskytovateľov pobytových foriem sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby - poskytovatelia pobytových foriem sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na území Košického samosprávneho kraja

  • Špecializované zariadenie

  • Domov sociálnych služieb

  • Zariadenie podporovaného bývania

Podmienky poskytnutia daru

Podmienkou poskytnutia daru je podanie žiadosti oprávneným žiadateľom v lehote a za podmienok uvedených v tejto výzve.

Žiadosť je potrebné odoslať poštou na adresu vyhlasovateľa. Posudzovaná bude každá žiadosť oprávneného subjektu.

Na poskytnutie daru nie je právny nárok.

Bližšie informácie k spôsobu podania žiadosti a realizácie daru budú oprávneným žiadateľom poskytnuté Nadáciou KSK.

Alokované finančné prostriedky a rozsah podpory

Výška daru je stanovená sumou 500,- EUR na miesto registrovanej kapacity poskytovanej služby v mieste poskytovania služby k 31.12.2021, pričom maximálny počet miest registrovanej kapacity, ktorý sa pre výpočet výšky daru berie do úvahy je 40.

Termín uzávierky

31.01.2022